Кандидатите  получили по-малък брой точки от заявените могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР2014-2020 в 14–дневен срок от публикуване на списъка.

Съгласно Указанията за кандидатсване по процедурата, оценката и класирането на проектните предложения се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

Всеки кандидат по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка са публикувани в сайта на ДФЗ ТУК!

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до УО на ПРСР 2014-2020 по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящия списък.

За първи път по подмярка 4.1. проектните предложения се подаваха изцяло чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020). Приемът бе реализиран в периода от 3 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г. 👉689 проекта подадоха животновъдите по целевия прием на подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

ДФЗ пояснява, че след приключване на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 по подмярка 4.1, проектите са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, придържайки се стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях, дадени от Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020.

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

По процедурата можеха да кандидатстват земеделски стопани и признати групи/организации на производители. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябваше да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) не по-малко от 8 000 евро и да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

58 674 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата; 29 337 лева е минималният размер на общите допустими разходи за един проект, а 977 900 лева е максималният. До 488 950 лева на проект бе ограничен максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер на 50 % общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Предстои нов прием по подмярка 4.1

На 19 април 2021 г. се очаква да стартира нов прием по подмярка 4.1 с продължителност от 3 месеца. 👉 МЗХГ публикува работен вариант на условия за кандидатстване по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

17 май е индикативната дата за старат за приема по подмярка 4.2 на ПРСР. До 29 април е обсъждането на проектонасоките!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!