Държавен фонд земеделие (ДФЗ) съобщава за разплатени 44 131 188 лв. към 567 бенефициера на ПРСР 2014-2020.

Разпределението по подмерки/мерки е следното:

 • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 957 183 лв. по 10 проекта;
 • по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са преведени общо 117 674 лв. по 4 проекта;
 •  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са преведени 2 347 062 лв. по 3 проекта;
 • по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са изплатени 2 353 975 лв. по 4 проекта;
 • по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са изплатени 1 882 457 лв. по 77 проекта;
 • по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са изплатени 3 432 429 лв. по 350 проекта;
 • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са оторизирани 1 414 331 лв. по 11 проекта;
 • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 12 849 509 лв. по 24 проекта;
 • по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са изплатени 268 694 лв. по 1 проект;
 • по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 2 252 397 лв. по 3 проекта;
 • по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 137 193 лв. по 3 проекта;
 • по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са оторизирани 363 387 лв. по 3 проекта;
 • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 3 470 282 лв. по 24 проекта;
 • по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са изплатени получават 141 632 лв. по 2 проекта;
 • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 240 187 лв. по 13 проектa;
 • по мярка 20 „Техническа помощ“ са оторизирани близо 9 млн. лв. по 4 проекта.

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!