Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските  и създаването на работни места.

31 октомври 2021 г. е обявената в ИСУН 2020 индикативна дата на обявяване старт на процедурата!

Допустими кандидати

Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително), регистрирани за първи път като такива по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, които са започнали стопанска дейност не по-малко от 24 месеца от датата на подаване на заявлението за финансова помощ. Те трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО ) в границите между 8000 евро и 16 000 евро включително.

Финансови параметри

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

  • първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
  • второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.

Условия за допустимост и Бзинес план

Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план (БП). Изпълнението на БП трябва да започне най-късно девет месеца след датата на сключване на административния договор. БП трябва да доказва:

  • а) жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години;
  • б) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.

БП задължително включва:

  • а) поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.
  • б) описание на дейностите, с които ще започне изпълнението му в срока до 9 месеца от сключването на договора.

В БП се предвижда, че кандидатът ще отговоря на условията за активен земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от ЗПЗП в срок до 18 месеца, считано от датата на сключване на административния договор.

Изцяло ектронно кандидатстване в ИСУН 2020!

Подкрепата ще осигури възможност за младите земеделски стопани да се установят успешно като управители на техните стопанства, включително чрез възможността да реализират проектни предложения чрез подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Това от своя страна ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на стопанствата им.

 

НССЗ ще изготвя безплатни проекти за млади фермери при предстоящи прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР

НССЗ ще изготвя безплатни проекти за млади фермери при предстоящи прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР

Може да се свържете с Териториален областен офис на НССЗ, за да се консултирате с експертите на НССЗ за възможностите за развитие на Вашето стопанство. Информация за  телефоните за връзка с екипите от ТОО на НССЗ може да намерите ТУК!

👉С публикувания за обществено обсъждане пакет документи по процедурата може да се запознаете в сайта на ИСУН 2020 👉ТУК и в сайта на МЗм👉ТУК!

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!