Резултатите от промените в климат имат нарастващо въздействие върху нашата околна среда и върху европейското селско и горско стопанство. За да изгради устойчивост срещу последиците от изменението на климата и активно да допринесе за смекчаването им, естонската фермерка Айри Кюлвет разработва устойчиви практики за своите пасищни говеда чрез цялостен подход за фермата. „Не е трудно когато имате ясна цел: по-добра почва, която ще бъде по-устойчива и ще даде по-висок добив в дългосрочен план.“

Сушата, променящите се валежни модели, екстремните метеорологични явления, вредителите, болестите и други ефекти от изменението на климата могат сериозно да засегнат производителността на фермите, производството на храни и доходите на фермерите. Във ферма Puutsa в Естония, билогичната животновъдка Айри Кюлвет превръща предизвикателствата в решения, прилагайки устойчиви селскостопански практики, за да облагодетелства своя селскостопански бизнес и своите животни и да окаже активно, положително въздействие върху околната среда и климата.

През 1995 г., малко след като завършва гимназия в Талин, Айри поема фермата от дядо си. Оттогава тя е реновирала селскостопанските сгради и е увеличила първоначалната земеделска земя от 45 ха на 300 ха. Тя управлява цялата земя, използвайки биологични методи на производство, с малко количество зърнени култури и маслодайни семена, както и стадо пасящи биологични говеда – традиция, която тя се гордее да продължи.

Основни практики във фермата: целогодишна растителна покривка, защита на структурата на почвата от уплътняване, междинни културиобогатяване на почвата с органични вещества, буферни зони, управление на водата, баланс на хранителни вещества и балансирано торене, правилно време и условия за прилагане на торове,  техники за прцизно прилагане на оборски тор в растениевъдството, прецизно земеделиерециклиране на хранителни вещества.

Оборският тор може да бъде както замърсител, така и източник на биоразнообразие. Всичко зависи от това как се работи.“

Айри управлява 300 хектара биологична ферма за едър рогат добитък, предимно с пасища. Нейните говеда са 100% хранени с трева. Системата за паша на фермата помага за възстановяване на почвата, подобряване на биоразнообразието и поддържа ефективен баланс на хранителните вещества. Айри обяснява: „В моята ферма прилагам система за ротационна паша, базирана на метода Savory и допълнена с информация от други европейски експерти по регенеративно земеделие. В същото време се опитвам да адаптирам практиките си към естонския климат и към нашата почва и растителност.“ Тя използва ИТ решения, за да планира ротациите на пашата и да наблюдава структурата и баланса на хранителните вещества на нейните псищни почви. Внасянето на узрял оборски тор помага за възстановяване на почвата и обогатяването й с органична материя. В момента фермерката проучва различни методи за компостиране и експериментира с директна сеитба на зърнени култури в пасища, както и опции за производство на зърнени култури без почвообработка в биологичното земеделие.

Биологично разнообразие и действия в областта на климата

Компостираният във ферма Puutsa оборски тор, се прилага върху собствените пасища с цел подобряване на почвения биом. Правейки това, Айри успява да обогати някогашните конвенционални земеделски земи и да ги трансформира в пасища с биоразнообразна смес от семена. Ротационната паша се използва за допълнително подобряване на биоразнообразието на почвата и намаляване на риска от прекомерна паша.

„Интересно е да видим колко бързо простите методи за паша могат да постигнат положителни резултати по отношение на биоразнообразието. В същото време някои от полетата, които наех от конвенционалното земеделие, са в толкова лошо състояние по отношение на почвената биота, че са необходими повече усилия.”, разказва Айри

Като цяло усилията на Айри Кюлвет дават страхотни резултати. В допълнение към ограничаване загубата на хранителни вещества в нейната ферма, нейните методи са довели до подобрени добиви при пасищата, увеличена почвена биота и подобрено здраве на животните. Биоразнообразната растителност във фермата създава местообитания за птици и дребни бозайници.

Освен това, при ежедневното управление на фермата, Айри се стреми да насърчава възстановяването на природата. Това включва усилия за поддържане на водните обекти в близост до земеделските земи и поддържане на дървета и природни лабдшафтни елементи, което е от полза както за биоразнообразието, така и за здравето на селскостопанските животни.

Когато се управляват правилно, тези практики помагат за увеличаване на биоразнообразието и съхраняване на въглерод в почвата, което допринася за намаляване на емисиите на парникови газове и избягване на загубите на хранителни вещества.

„Това е естествен цикъл. Ако искате да подобрите почвата, трябва по един или друг начин да пуснете животни върху нея, ако е възможно. И не е трудно, ако имате предвид целта: по-добра почва, която ще бъде по-устойчива и в крайна сметка все още ще дава по-висок добив в дългосрочен план. За мен е важно да запазим нашата естествена среда и да подчертаем важната роля на пасящите животни в екосистемата. Пашата е много традиционен начин на производство. Колкото по-малко работа вършите с използването на изкопаеми горива, толкова по-добре за климата и за нашия портфейл.“, споделя Айри.

Чрез споделяне на резултати и опит с други фермери, Айри помага да се популяризират ползите от тези практики. Тя участва в 3 фокус групи на ЕПИ-АГРИ, свързани с изменението на климата (High Nature Value – farming profitability, Nutrient recycling and Sustainable beef production systems).

Айри Кюлвет участва активно в изследователски проекти и иновативни проекти за сътрудничество с други фермери. Тя е основател на Схемата за качество на тревно хранени говеда (Grassfed Cattle Quality Scheme), която включва около 77 други фермери и въвежда екологично щадящото отглеждане на говеда в Естония. „Чрез информационни дни и посещения на ферми се споделят идеи и постепенно се възприемат принципите на животновъдството. Въпреки че всеки нов метод отнема известно време, за да бъде възприет, и някои фермери се опасяват, че ще изисква повече работа, това помага да се обясни, че порционната паша е просто забравен традиционен метод за паша на добитък, който съществува от векове, с добри резултати за животните и климата.“

Като основател на Схемата за качество на тревно хранени говеда, амбицията на Айри е да въведе екологично отглеждане на говеда за месо в цяла Естония. Секторът за месодайни говеда е в сянка в световен мащаб, тъй като масовото производство като цяло е доста вредно за околната среда, споделя тя. Въпреки това системата за отглеждане на говеда, хранени с трева, е екологично щадяща и  ако се управлява правилно, пашата може да помогне за възстановяване на биоразнообразието, поглъщането на въглерод и създаването на нови местообитания.

Национален победител в наградата „Фермер на годината в Балтийско море“ за 2021 г.

Като признание за усилията, положени във ферма Puutsa за намаляване загубата на хранителни вещества, Айри получава националната награда за фермер на годината в Балтийско море за Естония. „Радвам се, че ме разпознаха! Очевидно моята победа ще даде възможност за по-широко отразяване на практиките в моята ферма чрез пресата и ще инициира дискусии за екологично устойчиво управление.“, казва тя

Източник: https://ec.europa.eu/eip/, www.wwfbalticfarmer.org, http://puutsa.ee/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!