Приемът по процедура BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 стартира на 22 юни 2022 г. Първият краен срок за подаване на проекти в ИСУН беше 31.08.2022 г., а вторият- 31.10.2022 г.

В Насоките е предвидено процедурите чрез подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 да бъдат с няколко крайни срока за кандидатстване, като след изтичането на 1-вия краен срок следващите крайни срокове се определят, както следва:

 • последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след крайната дата на предходния прием до 31 декември 2023 г. или
 • до изчерпване на наличния финансов ресурс по процедурата.

 

До 17:00 ч. на 31.12.2022 г. е крайният срок за подаване на проектите в ИСУН по обявения 3-ти краен срок на процедурата!

 

 

Подпомагането по процедурата цели:

 1. осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво;
 2. създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност;
 3. подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др.

Проектите трябва да целят развитието на териториите, на които се изпълняват стратегиите за ВОМР на МИГ, и да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегията/ите за ВОМР на съответната/ите МИГ и на ПРСР 2014- 2020 г.

Допустими кандидати:

Допустими кандидати за предоставяне на БФП по процедурата са МИГ, които са сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на ПМС № 161 от 2016 г. или на Наредба № 22 от 2015 г.

МИГ е недопустим кандидат, ако към момента на кандидатстване участва като бенефициент или партньор в четири проекта за вътрешнотериториално и/или транснационално сътрудничество, по които изпълнението на дейностите не е приключило.

В проект за сътрудничество освен кандидатът МИГ участват наймалко един партньор или един асоцииран партньор, които подписват споразумение за партньорство, в което се определя водещ партньор по проекта.

Партньори по проектите за вътрешнотериториално сътрудничество могат да бъдат други МИГ, а асоциирани партньори – местни инициативни рибарски групи (МИРГ), Местна група за действие (МГД) или друга група от местни публични и частни партньори.

Всеки партньор или асоцииран партньор в проект за сътрудничество трябва да:
1. изпълнява стратегия за ВОМР или стратегия за местно развитие;

2. участва в подготовката и в изпълнението на проекта
.
Партньорите по проекта трябва да притежават и капацитет за изпълнение на проекта.

Партньори по проектите за транснационално сътрудничество също са МИГ, а асоциирани партньориoри могат да бъдат освен МИРГ от България, така и МИГ, МИРГ, местни групи за действие или други групи от местни публични и частни партньори на определена територия в Европейския съюз или трети страни.

Допустими за финансиране дейности:

Финансова помощ за проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество се предоставя за:
1. разработване на съвместен продукт/услуга;

2. извършване на строително-монтажни или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България (РБ) за целите на проекта;

3. придобиване на други материални и нематериални активи за целите на проекта;

4. изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга;

5. реализиране на промоционални или маркетингови кампании;

6. провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др.;

7. дейности по публичност и информираност;

8. координация на изпълнението на дейностите по проекта

Дейностите по т. 1 и т. 7 са задължителни за извършване във всички проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Включването в проектното предложение на някоя от останалите от гореизброените дейности не е задължително и е по преценка на партньорите във връзка с целите и очакваните резултати от проекта.

Дейностите по проект за сътрудничество се осъществяват на териториите на действие на партньорите и асоциираните партньори по проекта.

Допустими са само дейности с неикономически характер.

5 567 726 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедурата

По подмярката се финансират дейности, които допринасят за развитието на териториите, обхванати от МИГ, които стимулират икономическото развитие и обмена на добри практики чрез различни дейности – обучения, изграждане на капацитет, споделяне на ноу-хау, с цел устойчиво развитие на местните общности и подпомагане постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проекти за сътрудничество за кандидата и за всеки един от партньорите е:

 • до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и
 • до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

Финансовата помощ по реда на тази процедура е в размер до 100 % от допустимите разходи по проект.

Справка на Звеното за управление на НСМ в ИСУН 2020 показва, че към момента на съставяне на настоящата публикация (01.11.2022 г., 15:19 ч.) са подадени 4 проектни предложения по процедурата на стойност 1 083 208.89 лева. В рамките на първия краен срок бе подаден само 1 проект на стойност 476 943 лева.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проектите

Продължителността за изпълнение и отчитане на проектите за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество е до 24 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на БФП. 15 септември 2025 г. е крайният срок за изпълнение и отчитане на проектите!

 

Изцяло електронно кандидатстване и оценка

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), и по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Документите се подават в ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от оценителна комисия след всеки краен срок на процедурата. Оценката на проектните предложения включва:

 • Етап 1: Оценка на административно съответствие и допустимост;
 • Етап 2: Техническа и финансова оценка.

 

Документи за кандидатстване и изпълнение

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикува:

Питайте УО на ПРСР за разясения до 3 седмици преди крайния срок

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения от Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на конкретната процедура за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Към настоящия момент няма публикувани разяснения на УО по процедура BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проектите за сътрудничество:

 1. разработени съвместени продукти/услуги, придобити активи, извършени строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от РБ;
 2. проведени изследвания и пазарни проучвания, директно свързани с съвместния продукт/услуга;
 3. реализирани промоционални или маркетингови кампании;
 4. изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Одиторите на ЕСП поставят под въпрос резултатите от прилагането на подхода ВОМР. Какво отговори ЕК?

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!