Европейските фермери, с подкрепата на ЕС, успяха да поддържат доставките на храни за магазините по време на коронавирусната криза. Но на хоризонта се очертава друго предизвикателство: изменението на климата и заедно с това необходимостта от по-устойчиви земеделски практики, за да се отговори на нарастващото търсене на храна, като същевременно се опази околната среда.

ЕС засили подкрепата си за земеделските производители в цяла Европа, за да могат те да се възползват от технологиите за интелигентно земеделие и да бъдат по-добре подготвени за бъдещите предизвикателства. За щастие ЕС се грижи фермерите да не се изправят сами  срещу проблема.

Проектът LIFE GAIA Sense е финансиран по програма LIFE, той се основава на иновативната система за интелигентно земеделие gaiasense и има за цел да докаже своя принос за намаляването на потреблението на природни ресурси като средство за опазване на околната среда и подкрепа на модели на кръговата икономика. Чрез проекта ще бъдат създадени 18 демонстрационни зони в Гърция, Испания и Португалия, които ще се отнасят до 9 вида култури (маслини, праскови, памук, шам-фъстък, картофи, трапезни домати, домати за промишлена преработка, бадеми и киви) при различни почвени и микроклиматични условия. Като насърчава по-ефективното използване на ресурсите, проектът допринася за политиката на ЕС, подкрепяща устойчивите земеделски практики и развитието на кръгова икономика в земеделието.

ИНТЕЛИГЕНТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Подходът на LIFE GAIA Sense към „интелигентното земеделие“ е от полза както за фермерите, така и за околната среда. Идеята е да се интегрират сензори около нивите на фермерите, като чрез тях се предоставят данни за културите в реално време.

Наблюдението на посевите не се извършва само на земята, но и от космоса. Благодарение на космическата програма на ЕС и водещата сателитна технология данните от земята могат да бъдат препращани със сателитни изображения. Заедно те помагат да се създаде пълна представа за здравето на почвите и културите.

Използвайки събраните данни, LIFE GAIA Sense ги предоставя на експерти, които могат да съветват как да се справят с нападенията от вредители, да увеличат производителността по устойчив начин и да намалят зависимостта от пестициди и торове, като същевременно останат конкурентоспособни.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Разработването на широкомащабна инфраструктура за интелигентно земеделие за събиране и анализ на данни, включваща 18 демонстрационни системи във ферми в Гърция, Испания и Португалия, с активно участие на агрономи и 40 фермера и подпомагане на още 750 фермери чрез предоставяне на съответните съвети;
 • Разширяване на услугите за интелигентно земеделие (напр. Съвети за торене и напояване, автоматизирано напояване и предупреждения за опасност) за девет култури в различни терени и микроклиматични условия;
 • Разработване на интелигентен метод на земеделие за по-ефективно използване на ресурсите в селското стопанство, което води до подобрена ефективност на използване на азот (до 30%), намалено използване на пестициди (11-25%) и по-малко потребление на вода (25%), в зависимост от реколтата;
 • Намаляване на потреблението на енергия (до 25%), на емисиите на парникови газове (32%), емисиите и коцентрациите на прахови частици PM10 (до 10%), емисиите на азотни оксиди (NOx) и емисиите на летливи органични съединения (до 15%), емисиите от амоняк (до 30%) и устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества (съответно до 11% и 34%);
 • Повишени доходи на фермерите поради по-ниските разходи за отглеждане, като същевременно се запазва същата – ако не и повишена – производителност, както и подобрено качество и добавена стойност на селскостопанските продукти поради намалената агрохимична употреба;
 • Утвърден бизнес план за внедряване на GAIA Sense в три държави;
 • Създаване на 134 нови работни места до януари 2023 г .;
 • Развитие на мрежа от добре образовани фермери, кооперации, професионалисти и специалисти, използващи модела за интелигентно земеделие в целия ЕС;
 • Прилагане на политика на кръговата икономика в селскостопанския сектор и принос към прилагането на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа; и
 • Насърчаване на спазването на проблемите на околната среда и управлението на ресурсите, заложени в общата селскостопанска политика (ОСП).

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТА

Понастоящем LIFE GAIA Sense е пуснат в 18 демонстрационни ферми в Гърция, Испания и Португалия и целта е да се достигне контакт с още 750 фермери. Въз основа на резултатите се очаква проектът да намали използването на пестициди и потреблението на вода с до 25%, което ще доведе до по-ниски емисии на парникови газове, подобрено качество на въздуха и по-добро управление на отпадъците. Проекта има намерение да превърна пилотната услуга в достъпна такаваза фермерите в цяла Европа и да създаде повече работни места.

Европейското финансиране намали времето, необходимо за такава инвестиция, поне наполовина. Без тази подкрепа стотици фермери не биха могли да се възползват от предложеното решение за интелигентно земеделие “, казва ръководителят на проекта Никос Марианос.

 

 

Запознайте се с Никос Алифантис. Той ръководи кооперацията за отглеждане на шам фъстък на гръцкия остров Егина. Известният на острова шам фъстък е много търсен от клиенти от цял свят.

Новите жилищни сгради отблизо ограничиха способността му да пръска реколтата си, както правеше преди. Остава му болезнен избор или да остави посевите си изложени на нападения от вредители, или да плати премия за тяхното ръчно пръскане. Благодарение на LIFE GAIA Sense, той вече може да намали зависимостта си от тор, минимизирайки икономическите и екологичните ефекти. Стремим се да намалим използването на пестициди с 25% и използването на торове с 5%, като прилагаме съветите за интелигентно земеделие за два периода на отглеждане.“

Карлос Алберте работи във винарна Виня Костеира в Галисия и иска да повиши качеството на гроздето си. Неговите лозя са специално съкровище в региона, те са първите, които носят титлата  защитено наименование за произход. Въпреки това, благодатното грозде е застрашено от гъбични заболявания като черно гниене и плесен. Справянето с тези рискове е от основно значение за бъдещето на неговия бизнес. „Пренебрегването на този проблем може да компрометира способността ни да произвеждаме около 40% от виното със защитено наименование за произход.“ С помощта на интелигентното земеделие Карлос вече е по-уверен, че може да се справи с предизвикателствата благодарение на по-добрата информираност.Съветите за интелигентно земеделие достигат до нашите фермери навреме, за да осигурят правилно напояване, торене и управление на вредителите и болестите.Убедени сме, че до края на 2022 г. ще намалим използването на пестициди с 10% и използването на вода с 10%.“

Антонио Баяо и Домингос Годиньо работят в Националната конфедерация на земеделските кооперации (CONFAGRI) в Португалия. Те насърчават използването на интелигентни технологии, за да допринесат за зелените цели на ЕС. За Антонио и Домингос устойчивостта е преплетена с икономически интереси. „За да останат в бизнеса, фермерите и техните кооперации винаги трябва да търсят устойчивост в нейните 3 аспекта: икономически, екологичен и социален.“ Докато гледат на амбициозните европейски цели за зелена сделка, те обмислят начините, по които новите интелигентни технологии могат да им помогнат да изпълнят своята роля. „Целта е да се намали употребата на пестициди с 50% и да се намалят загубите на торове също с 50%, като се осигури намаляване на употребата им с 20%. Технологиите за интелигентно земеделие, като решението GAIA Sense, биха могли да бъдат много важен инструмент за постигане на тези цели, без да се застрашава производството. “ 

 

Информация за проекта

 • Наименование на проекта (абревиатура): LIFE GAIA Sense
 • Пълно заглавие на проекта: Иновативни услуги за интелигентно земеделие в подкрепа на кръговата икономика в селското стопанство
 • Начална дата: 01.07.2018 г.
 • Крайна дата: 30.06.2022 г.
 • Общ бюджет: 2 979 291 €
 • Принос на ЕС: 1 751 574 €
 • Интернет страница на проекта: https://lifegaiasense.eu

Източник:https://ec.europa.eu; https://lifegaiasense.eu

 

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани  идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!