2 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020.

Това установи справка, направена в 18:00 ч. днес от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

В периода от 13 юли 2020 г. до 14 септември 2020 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014 – 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН бе 17:30 ч. на 14.09.2020 г.

15 646 400 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата, определен в Заповедта на ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020. 586 740 лв. е максималният размер на БФП за един проект, а 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проект. Максималният размер на БФП е 50 % от общите допустими разходи за изпълнение на проектното предложение.

603 762.33 лв. е общата стойност на всички подадени проектни предложения по процедурата.

За БФП допустими за кандидатстване бяха организации, които изпълняват колективни проекти и се определят за нуждите на подмярката като Обединение за къса верига на доставки или Обединение за местен пазар, и които са юридически лица регистрирани по Търговския закон. Юридическите лица, участващи в обединенията, както и обединенията трябва да отговарят на определението за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малки и средни предприятия. Основно изискване към обединенията е задължителното участие на най – малко един земеделски стопанин, както и задължението най-малко двама участника да си сътрудничат в Обединението за къса верига на доставки или в Обединението за местен пазар.

Постъпилите проектни предложения ще бъдат оценявани от УО на ПРСР 2014-2020

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, назначена със заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

Приносът на ЗУ на НСМ в популяризирането на възможностите по подмярка 16.4

ЗУ на НСМ прилага богат инструментариум от различни дейности за подкрепа и разпространение на добри примери и проекти в областта на късите вериги за доставка и местните пазари, вкл. реализирани от оперативните групи на ЕПИ-АГРИ в страни от ЕС: информиране чрез различни канали, текущо публикуване на актуали новини по темата, ообучения и семинари, платформа за общуване и обмен на информация, достъп до база данни за добри примери/проекти, публикации, специална секция ЕПИ-АГРИ в сайта на НСМ, обратна връзка към УО, работни групи за генериране на идеи по дадена проблематика, активна връзка с Европейската мрежа за развитие на селските райони и Мрежата на ЕПИ-АГРИ и пр.

ЗУ на НСМ проведе на 9 юли 2019 г. в гр. Велико Търново и на 11 юли 2019 г. в гр. Благоевград два информационни семирана на тема „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“, чиято цел бе да популяризира възможностите за подкрепа по подмярка 16.4, както и по други отворени подмерки за малките фермери. С акцентите от проведените събития можете да се запознате в сайта на НСМ ТУК.

През 2019 г. към НСМ бе сформирана тематична работна група ТРГ 1 „Малки стопанства и къси вериги на доставки“, чиято цел е да бъде предоставена възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите партньори в процеса на формиране на решенията. Темата ще продължи да бъде актуална и при предстоящия процес на програмиране и изготвяне на Стратегически план по ОСП 2021-2027, а сформираният експертен състав ще може да продължи своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения. Първото заседание се проведе на 17.06.2019 г. в гр. Стара Загора, в рамките на което експертният състав изпрати до УО на ПРСР 2014-2020 предложения, касаещи проектокритериите за подбор по подмярка 16.4 и 4.2.2, както и обратна връзка по отношение на политиката за малките стопанства, късите вериги на доставка, както и реалистичността на индикативния график на приемите по ПРСР 2014-2020 за 2019 календарна година.

С цел да допринесе за мобилизирането на заинтерсованите страни по темата в разработването на нормативната уредба по прилагането на подмярка 16.4, ЗУ на НСМ още от 2019 г. популяризира текущите отворени обществени консултации по проектната документация.

Основна информация, свързана с приема по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020 и представена от ЗУ на НСМ като РЕЗЮМЕ по подмярка 16.4, бе широко и регулярно популяризирана чрез рубрика новини, ежемесечния бюлетин на НСМ, профила на НСМ в социалната мрежа фейсбук и пр.

ЗУ на НСМ поддържа актуална рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ📌, чрез която популяризира успешни проекти и вдъхновяващи идеи за сътрудничество и при късите вериги на доставки, които се представят и в секция новини.

ЗУ на НСМ популяризира подмярка 16.4 пряко сред потенциални бенефициенти в рамките на участието си през 2019 г. и 2020 г. в две тематични събития от значение за местните общности в различни български населени места:

Източник: http://2020.eufunds.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!